Inženýring

Inženýring zahrnuje zejména podání projektové dokumentace na stavební úřad za účelem získání povolení stavby. Součástí inženýringu je také projednání této dokumentace na dotčených orgánech, spolu se získáním jejich souhlasného stanoviska, které je povinnou přílohou žádosti o stavební povolení. Dále tato činnost zahrnuje po dohodě s klientem koordinaci projektu, komunikaci s hlavním projektantem, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů....

Tyto činnosti jsme schopni řešit i mimo území České republiky a Slovenska.