Služby

Společnost disponuje odborníky, zajišťuje odborné posouzení, posouzení ceny, spolupracuje s instituty obstarávajícími oceňování staveb, zajišťuje odborný posudek.

Položkový rozpočet je jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby. Na jeho základě se stavba provádí a fakturuje. Slouží jako nabídka stavebních prací, kontrola a zadání zakázky investorem, podklad žádosti o stavební úvěr. Součástí rozpočtu je i výkaz výměr.

Výkaz výměr je aparát určen k provedení výpočtu množství zadané položky, kromě tohoto množství udává i její číselný kód a popis.

Zabýváme se ekonomickými rozbory, aktiva, pasiva, náklady výnosy a výkazy o peněžních tocích.

Nabízíme diagnostiku problému. 

Také provádíme projektové a kreslící práce, zabezpečíme projektové práce od úvodní studie až po hotové návrhy.

Naše služby dále zahrnují průzkumové práce(stavebně historický průzkum, stavebně technický průzkum), dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí, zadávací a tendrová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby, příprava pro zadání stavby dle zák. 137/2006 sb. a vyhl. 230/2012.